Tävlingsvillkor

Eftersom vi är uttrar (Otters) tycker vi om att ha kul. Men ibland måste vi vara allvarliga. Reglerna för tävlingen är en av de saker vi måste ta på allvar.

Eftersom alla deltagare kommer att vara bundna av Otter Products EMEA (”Otter Products EMEA”) användarvillkor och eftersom de skapar ett juridiskt bindande avtal i fråga om tävlingen ber vi dig att läsa dem noggrant. För att kunna delta i tävlingen måste alla deltagare godkänna villkoren för tävlingen.

Berättigande

  Tävlingen är bara öppen för deltagare som, under dagen för deltagandet, är folkbokförda i Sverige och som är minst (18) år gamla. Tävlingen är inte giltig utanför Sverige och är där förbjuden och begränsad enligt lag. Medarbetare på Otter Products EMEA, dess dotterbolag, avdelningar och deras närmaste familj (definieras som föräldrar, makar, barn, syskon, far- och morföräldrar, barnbarn, och deras respektive makar, oavsett om det är genom nuvarande äktenskap, tidigare äktenskap, adoption eller som ingifta) eller medlemmar av samma hushåll (oaktat släktskap) som en sådan medarbetare får inte delta. Deltagare som tidigare har vunnit priser från en Otter Products EMEA-tävling får inte delta i ännu en Otter Products EMEA-tävling eller presentutdelning inom sex (6) månader. För tävlingens skull anses deltagaren vara den person som fyller i tävlingsformuläret. Det är den person som priset kommer att gå till om alla tävlingsförhållanden uppfylls. Otter Products EMEA förbehåller sig rätten att begära någon sorts identifiering innan priset överförs. Inga köp är nödvändiga.

Timing

  Tävlingens registreringsperiod hittar du bland detaljerna för den specifika tävlingen. Registreringar som sker efter registreringsperioden eller som mottas på något annat sätt (t.ex. via post) kommer inte att godkännas.

Riktlinjer för registrering

  Bara en (1) registrering per person. Genom att delta i tävlingen godkänner varje deltagare att Otter Products EMEA kan samla in deras personuppgifter och att registreringen blir ogiltig om nödvändig information inte kan inhämtas. Alla information som samlas in av Otter Products EMEA kommer bara att användas i samband med tävlingen och är föremål för Otter Products EMEA sekretesspolicy. Tävlingsbidrag blir Otter Products EMEA egendom och kommer inte att returneras. När det har skickats in kan ett tävlingsbidrag inte ändras, tas bort eller avbrytas. Alla tävlingsbidrag måste ha inhämtats av Otter Products EMEA vid slutet av inlämningsperioden. All immaterialrätt som ägs av deltagaren kommer att förbli deltagarens; i annat fall blir alla tävlingsbidrag Otter Products EMEA egendom och kommer inte att bekräftas eller returneras. Genom att skicka in ett tävlingsbidrag intygar varje deltagare att tävlingsbidraget är originalet och att de är ensamma ägare och rättighetsinnehavare (om de inte är ensamma ägare och rättighetsinnehavare intygar deltagarna att de har fått tillstånd att skicka in tävlingsbidraget till tävlingen) och att de har rätt att skicka in nämnda tävlingsbidrag. Det är förbjudet att skicka in flera tävlingsbidrag eller att anmäla sig via agenter/tredje part eller genom att använda flera e-postkonton, vilket kommer att leda till diskvalificering. Vid konflikter kommer alla tävlingsbidrag att anses ha gjorts av den auktoriserade den person som var innehavare av e-postadressen vid tidpunkten för deltagandet. ”Auktoriserad kontoinnehavare” definieras som den fysiska person som har registrerat sig för en e-postadress av en internetleverantör, onlinetjänstleverantör eller annan organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitution o.s.v.) som är ansvarig för att tilldela e-postadresser för den domän som är associerad med den e-postadress som registrerats. Otter Products EMEA är inte ansvariga för borttappade, försenade, stulna, ofullständiga, ogiltiga, oförståeliga, oläsbara, skadade, vanställda, ändrade eller feladresserade tävlingsbidrag, som kommer att diskvalificeras. Otter Products EMEA är inte heller ansvariga för dålig funktion för, fel på, anslutningar till eller tillgänglighet för någon dator, telefon, kabelnätverk, elektronisk eller internethårdvara eller programvara, inte heller för stympade, korrupta eller otillräckliga överföringar; ej heller tillgänglighet till tjänsteleverantörer, internet, webbplatser, användarnät eller icke-mänsklig inblandning eller tekniska fel, mänskliga fel eller felaktig eller inkorrekt registrering av tävlingsbidrag eller annan information; ej heller för misslyckad registrering av sådan information. Inga faximil, kopior eller mekaniskt reproducerade tävlingsbidrag är tillåtna. Bevis på att tävlingsbidraget har lämnats in anses inte vara ett bevis för att Otter Products EMEA har mottagit det. Alla deltagare och tävlingsbidrag är föremål för verifiering innan priset utdelas, detsamma gäller prisberättigandet, åldern och andra påståenden/annan information som tillhandahålls av en potentiell prisvinnare. Ibland kan omständigheterna kräva att reglerna för en tävling ändras. Ändringar av dessa regler kommer att meddelas på Otter Products EMEA webbplats. Otter Products EMEA förbehåller sig rätten att tolka och tillämpa alla tillämpliga regler för deras tävling, och deras tolkning och tillämpning är slutgiltig.

Godkännande av officiella regler och beslut

  Genom att delta i tävlingen godkänner varje deltagare helt och fullt att de omfattas av och godkänner användarvillkoren för tävlingen och Otter Products EMEA eller dess utvaldas beslut (inklusive men utan begränsning beslut som gäller berättigande av tävlingsbidrag, beslut som gäller val av deltagare och vinnare, och utdelning av priset), som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden.

Val av tävlingsvinnare, odds, meddelande

  En vinnare kommer att väljas slumpmässigt bland alla giltiga tävlingsbidrag som har mottagits. Resultatet från prisdragningen är slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att upptas, förutom med vinnaren. Vinstoddsen beror på det totala antalet giltiga tävlingsbidrag som har skickats till tävlingen. Den utvalda deltagaren måste följa alla dessa tävlingsvillkor och vinsten kan endast delas ut om dessa villkor uppfylls. För att tillkännages och kunna ta emot priset måste vinnaren underrättas via e-post från Otter Products EMEA inom fem (5) dagar efter vinsten. Om det inte är omöjligt eller opraktiskt kommer priset att postas till vinnaren inom sextio (60) dagar efter att vinnaren koras, förutsatt att postadressen hämtas från vinnare inom fem (5) dagar efter vinsten. Otter Products EMEA är inte ansvariga om vinnaren inte får sitt pris till följd av att ha uppgett en felaktig/ofullständig adress. Om vinnaren inte följer de villkor som anges häri eller om vinnaren inte går anspråk på sitt pris förbehåller Otter Products EMEA sig rätten att välja en ny vinnare som kommer att vara föremål för samma villkor. Priset måste godkännas i befintligt skick. Otter Products EMEA förbehåller sig rätten att ersätta ett annat pris av samma eller högre värde för det pris som ursprungligen meddelades om den tidigare nämnda priset blir otillgängligt. Priser går inte att byta och kan inte lösas in mot kontanter eller krediter, helt och hållet eller delvis.

Priser

  Information om priset finns i tävlingens detaljer. Priset kan inte överlåtas och går inte att byta, och måste accepteras i befintligt skick. Priset ges ”I BEFINTLIGT SKICK”. Ej använda komponenter i priset ska anses förverkade och har inget kontantvärde. Inga kontanter eller annan ersättning får ges, förutom av Otter Products EMEA, som förbehåller sig rätten (men har ingen skyldighet) att ersätta ett pris (eller en komponent därav) med ett annat pris (eller komponent därav, inklusive kontanter) av samma eller högre värde om priset av någon anledning inte är tillgängligt, efter Otter Products EMEA eget gottfinnande. Vinnaren är ansvarig för skatteskulder som uppkommer genom att delta i kampanjen och ta emot deras pris. Otter Products EMEA ansvarar inte för bedrägliga samtal som görs eller e-post som skickas till deltagare från tredje part.

Publicitet

  Utom där det förbjudet enligt lag, utgör medverkan i tävlingen vinnarens samtycke till att Otter Products EMEA använder vinnarens namn, biografi, likhet, röst, fotografier, video, åsikter, uttalanden, hemstad och land i reklamsyfte på något sätt, utan hänsyn, meddelande, granskning eller samtycke.

Allmänna villkor

  Otter Products EMEA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta, modifiera eller avbryta tävlingen, om Otter Products EMEA anser att det finns någon misstänkt eller faktisk synlig åverkan på någon del av tävlingen, eller vid obehöriga ingrepp, bedrägerier, tekniska svårigheter eller fel eller någon annan faktor som ligger utom Otter Products EMEA rimliga kontroll som fördärvar eller påverkar administreringen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller korrektheten i tävlingens genomförande. I sådana fall förbehåller Otter Products EMEA sig rätten (men är inte skyldiga) att efter eget gottfinnande dela ut priset slumpmässigt bland berättigade, icke-misstänka tävlingsbidrag som mottagits fram till och med en sådan misstänkt skada. Otter Products EMEA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera någon person som de upptäcker manipulerar bidragsprocessen eller hanteringen av tävlingen eller som agerar i strid med dessa tävlingsvillkor eller på ett osportsligt eller störande sätt. Varje försök från någon person att medvetet underminera den legitima hanteringen av tävlingen är ett brott mot straffrätt och civillagstiftning, och om ett sådant försök görs, förbehåller Otter Products EMEA sig rätten att begära skadestånd från en sådan person så långt det är tillåtet enligt lag. Otter Products EMEA underlåtenhet att verkställa något villkor i dessa tävlingsvillkor ska inte utgöra ett ogiltigförklarande av denna bestämmelse eller någon annan bestämmelse i dessa officiella regler.

Frisättning och skadeersättning

  Genom att delta i denna tävling samtycker deltagare, i den utsträckning som lagen tillåter, att hålla Otter Products EMEA och dess respektive moderbolag, dotterbolag, tjänsteföretag, oberoende entreprenörer, tjänstemän, chefer, medarbetare, agenter och representanter för någon av ovanstående organisationer oansvariga för någon slags skada, förlust, personskada, inklusive dödsfall, eller skada på egendom genom att delvis eller i sin helhet, direkt eller indirekt, ha tagit emot priset (om vinnare) eller genom deltagandet i tävlingen.

Ansvarsbegränsning

  Otter Products EMEA ansvarar inte för: (a) felaktig transkription av informationen om bidraget eller sena, förlorade, stulna, obegripliga, oläsliga, skadade, förvanskade, förändrade, ofullständiga, feladresserade tävlingsbidrag eller tävlingsbidrag som tas emot via otillåtna eller olagliga kanaler, som alla kommer att diskvalificeras; (b) tekniska fel av något slag, inklusive men inte begränsat till funktionsstörningar i alla telefoner, datoruppkopplingssystem, datorutrustning, webbplatser, serverleverantörer, nätverk, hårdvara eller mjukvara; (c) om webbplatsen saknas eller är tillgänglig; (d) obehöriga ingrepp i någon del av bidragsprocessen eller tävlingen; (e) fel på utskrifter, typografiska, elektroniska eller mänskliga fel som kan uppstå i erbjudandet eller administration av tävlingen eller behandlingen av tävlingsbidragen; eller (f) någon skada på person eller egendom.

Tvister

  Tävlingen och dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i republiken Irland och domstolarna i Irland ska ha exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta erbjudande.