Användarvillkor För Otter Products Webbplats

Dessa användarvillkor beskriver de villkor som gäller för din användning av de webbplatser som ägs och drivs av eller på uppdrag av OtterBox Ireland. Din åtkomst till och användning av dessa webbplatser och den information, det material, de produkter och tjänster som är tillgängliga via webbplatserna är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar och för dessa användarvillkor. Genom att få åtkomst till, bläddra igenom eller handla på webbplatserna bekräftar du att du har läst dessa användarvillkor och att du godkänner att du är bunden av dessa villkor. Läs dem därför noggrant.

Denna webbplats drivs åt OtterBox Ireland av vår tjänsteleverantör Demandware. Utförandet av de beställningar som görs via webbplatsen utförs av Arvato för och på uppdrag av OtterBox men för att undvika tveksamheter ingås detta avtal med OtterBox. Oaktat det föregående ska alla begränsningar och undantag från våra skyldigheter och vårt ansvar och eventuella friskrivningar som görs av oss i dessa användarvillkor även gälla för Demandware. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Sådana ändringar kommer att träda i kraft direkt när du meddelas om detta, vilket kan ske på valfritt sätt, inklusive men inte begränsat till, en publicering av det nya avtalet på http://www.otterbox.se/sv-se/terms/. Om du besöker, surfar på eller handlar på webbplatserna efter ett sådant meddelande anses du godkänna sådana ändringar.

Regler Och Villkor För Försäljning

  Dessa regler (”Försäljningsvillkor”) (tillsammans med våra Användningsvillkor, Sekretesspolicy and Garanti) definierar de juridiska villkor och bestämmelser (”Villkoren”) som gäller alla transaktioner för produktförsäljning till dig via vår webbplats ( www.otterbox.se ).

  Läs igenom Villkoren noga så att du är insatt i dem innan du gör en beställning av produkter från vår webbplats. Lägg märke till att du, innan du gör en beställning, blir ombedd att godkänna Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren kan du inte köpa produkter på vår webbplats.

  VI KAN ÄNDRA VILLKOREN FRÅN TID TILL ANNAN ENLIGT PUNKT 12.7. DU BÖR ÅTER LÄSA VILLKOREN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DU ÄR INFÖRSTÅDD MED DE VILLKOR SOM GÄLLER VARJE GÅNG DU VILL BESTÄLLA PRODUKTER. VILLKOREN UPPDATERADES SENAST DEN 31 SEPTEMBER 2014.

  Villkoren och alla Avtal mellan dig och OtterBox finns endast på engelska.

Definitioner och Förklaringar

  Följande definitioner och tolkningsregler i denna punkt 1 gäller dessa Villkor:

  AVTAL betyder det avtal mellan dig och OtterBox som gäller försäljning av Produkter via webbplatsen och som innefattar dessa Försäljningsvillkor, Beställningen, Orderbekräftelsen, Användningsvillkor, Sekretesspolicy and Garantivillkor;

  SEKRETESSBELAGD INFORMATION betyder all information som ges av någon part under Avtalet som är antingen (i) markerad som konfidentiell (eller i händelse av muntlig diskussion senare bekräftad skriftligen som konfidentiell) eller (ii) information (oavsett hur den överförs) som är sådan att den andra parten rimligen kan förväntas känna till att den är konfidentiell;

  LEVERANSADRESS betyder platsen där leveransen av Produkterna äger rum under Avtalet, så som den angivits i Beställningen;

  BESTÄLLNING betyder varje order som du har lagt på våra Produkter via vår webbplats enligt dessa Villkor.

  ORDERBEKRÄFTELSE betyder vår skriftliga bekräftelse av gjord beställning enligt dessa villkor;

  PRIS betyder det pris du skall betala för Produkterna enligt vad som angivits av OtterBox;

  PRODUKTER betyder alla varor som ska levereras till dig av OtterBox under Avtalet;

  VI, OSS, VÅR, VÅRA, OtterBox betyder OtterBox Ireland, ett företag registrerat i Irland under företagsnummer 481927 med registrerat kontor på Floor 5, Hibernian House, 80A South Mall, Cork, T12 ACR7, Ireland, och

  DU, DIN, DINA betyder den person/de personer som köper Produkterna av OtterBox.

Upprättande av Avtal

  2.1       Påståendena i anslutning till bilder av Produkterna på webbplatsen är endast avsedda för vägledning och illustration och utgör inte en del av Avtalet. Även om vi har gjort vad vi kan för att återge färger korrekt kan dina Produkter skilja sig något från bilderna som visas. Produkternas förpackning kan avvika från vad som visas på vår webbplats.

  2.2       Våra köpsidor på webbplatsen vägleder dig genom de steg du behöver genomföra för att göra en beställning hos oss. I samband med orderprocess kan du kontrollera och rätta till alla fel innan beställningen skickas till oss. Kontrollera uppgifterna i din beställning i varje steg av orderprocessen.

  2.3       Varje beställning ska betraktas som ett erbjudande från dig att köpa produkterna av oss, i enlighet med dessa Villkor. Ingen beställning som du har gjort skall betraktas som accepterad av oss och inget Avtal skall sättas upp förrän en [e-post] orderbekräftelse har utfärdats av oss till dig.

  3.         PRIS

  3.1       Priset på produkten kommer att vara det som anges på webbplatsen vid den tidpunkt då du skickar beställningen. Om inget annat har angivits skriftligen av oss visas alla Priser och avgifter i euro.

  3.2       Om inget annat har angivits inkluderar Priset mervärdesskatt i tillämplig valutakurs, och beloppet skall anges separat när vi tar betalt av dig för Produkterna. Du ansvarar för betalningen av alla importskatter, försäljningsskatter och andra avgifter som kan tillämpas när leveransen når sin destination. Lägg märke till att vi inte kan styra över dessa avgifter eller bestämma deras belopp. Du måste följa tillämpliga lagar och bestämmelser i det land dit produkterna ska levereras.

  3.3       Priser på Produkterna inkluderar inte leveransavgifter. Våra leveransavgifter är de som har presenterats för dig vid utcheckningsprocessen innan du bekräftar beställningen.

  3.4       Vi har rätt att ändra Priser på Produkter från tid till annan efter meddelande till dig i rimligt tid men vi har inte rätt till prisändring efter att vi har utfärdat en orderbekräftelse.

  3.5       Även om vi strävar efter att alla Priser som visas på vår webbplats skall vara korrekta, kan fel ändå inträffa emellanåt. Vi skall informera dig så snart vi blir medvetna om ett fel i prissättningen av en Produkt. [I händelse av att ett prisfel på en Produkt som medför att ett visat pris på en Produkt är felaktigt], skall vi även be dig bekräfta att du vill fortsätta med beställningen till korrekt pris eller, alternativt, att du vill upphäva din beställning. Om vi av något skäl inte har möjlighet att kontakta dig kommer din beställning att betraktas som upphävd. Alla gjorda betalningar avseende upphävda beställningar skall återbetalas helt inom 30 dagar från datum för upphävande. Lägg märke till att i de fall där prissättningen är uppenbart felaktig och otvivelaktigt och rimligen kunde ha förståtts av dig som ett fel, är vi inte skyldiga att tillhandahålla dig Produkterna till det felaktiga (lägre) priset.

  4          BETALNING

  Priset och alla tillämpliga leveransavgifter skall förfalla för betalning av dig [i förskott] ELLER [som ett belopp vid tidpunkten för beställning], såvida inget annat har överenskommits skriftligen från oss. [Vi kommer inte att debitera ditt kreditkort eller betalkort förrän vi levererar din beställning.]

  5          LEVERANS

  5.1       Leverans av Produkterna skall ske på Leveransadressen. Du ansvarar för att säkerställa att angiven Leveransadress är korrekt. Vi kan inte hållas ansvariga om denna adress är felaktig.

  5.2        Leveranstider eller datum med avseende på leveranser är endast uppskattningar och kan inte garanteras.

  5.3       Vi skall ha rätt att leverera Produkterna i separata delleveranser. Varje försening eller leveransfel av OtterBox eller varje anspråk från dig avseende en eller flera av delleveranserna enligt dessa Villkor skall inte ge dig rätt att åberopa Avtalet som helhet som upphävt.

  5.4       Vi reserverar oss rätten att enligt vårt gottfinnande helt eller delvis upphäva eller innehålla leveransen av Produkter:

  (i)               tills din betalning har mottagits för Produkterna och alla tillämpliga leveransavgifter eller;

  (ii)              om vi påverkas av en händelse utanför vår kontroll enligt beskrivning i punkt 11.

  5.5       Vi kommer att sträva efter att leverera Produkterna inom en period av 7 dagar efter Orderbekräftelse. Om ingen person går att nå på Leveransadressen kommer vår kurir att lämna en hämtningsavi med meddelande om var och när Produkterna finns tillgängliga för hämtning. Vid leverans av Produkterna, vilken ska anses vara slutfört när vi har levererat Produkterna på den adress som du har angivit för oss, skall du kontrollera Produkterna mot packsedeln.

  5.6       Om du av någon anledning inte mottar leveransen av någon Produkt på leveransdatum, eller om vi inte kan leverera Produkterna på grund av att du inte har tillhandahållit oss rätt anvisningar, dokument, licenser eller fullmakt, kan vi förvara Produkterna för leverans vid ett senare tillfälle på din bekostnad (inklusive men inte begränsat till lagrings- och försäkringskostnader). Om du inte mottar leveransen av Produkterna (eller i händelse av att vår kurir har meddelat DIG var och när Produkterna kan hämtas, om du inte hämtar Produkterna) inom fjorton (14) dagar från datum för första försök att leverera, kan vi upphäva Avtalet och sälja produkterna till någon annan.

  6          UTEBLIVEN LEVERANS

  6.1        Om vi inte levererar Produkterna [inom överenskommen leveranstid] så kan du antingen (i) ge oss en ny senaste leveransdag, vilken måste vara rimlig, eller (ii) upphäva din beställning varvid vi återbetalar allt som du har betalat till oss för de avbeställda Produkterna och tillhörande leveransavgifter. Om vi inte håller den nya senaste leveransdagen som har överenskommits enligt (i) ovan, kan du upphäva din beställning och samma principer som beskrivs i (ii) gäller.

  7          ÖVERFÖRING AV ANSVAR OCH ÄGARSKAP

  7.1       Leveransen av en beställning skall vara genomförd när vi levererar Produkterna till den adress du har uppgivit för oss (eller i händelse av att ingen finns tillgänglig på LEVERANSADRESSEN, när vår kurir har meddelat DIG var och när Produkterna finns tillgängliga för hämtning) och Produkterna faller därmed under ditt ansvar. På samma sätt kommer Produkterna efter leverans av oss till dig att förvaras på egen risk och vi är inte ansvariga för förlust av eller skada på Produkterna.

  7.2       Du är ägare till Produkterna när vi har mottagit full betalning av Priset från dig inklusive alla tillämpliga leveransavgifter och en Orderbekräftelse har skickats ut av oss via e-post till dig.

  8          DEFEKTA PRODUKTER

  8.1       I händelse av att Produkterna är defekta [inom en period av två år (eller sådan längre tid period enligt lagkrav)] från det datum då du köpte Produkterna och då detta datum kan bevisas till vår tillfredsställelse enligt bestämmelsen i ett aktuellt relevant bevis på inköp eller försäljning, har du rätt att återsända sådana Produkter till OtterBox.

  8.2       Enligt OtterBox Garanti, i händelse av att vi rimligt betraktar någon produkt som har återsänts enligt punkt 8.1 som:

  (i)               ej defekt; eller

  (ii)              skadad eller på annat sätt satt ur funktion på grund av dina handlingar,

  kan vi efter eget gottfinnande återsända Produkten till dig. Vi skall inte ha några ytterligare skyldigheter mot dig beträffande dessa Produkter.

  8.3       Enligt punkterna 8.1 och 8.2, skall vi efter eget gottfinnande:

  (i)               reparera eller ersätta defekta Produkter; eller

  (ii)              återbetala priset för defekta Produkter baserat på antalet Produkter som är felaktiga, pro rata till det pris som har betalats enligt Avtalet.

  9          VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG

  9.1             Vi exkluderar eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för:

  (i)               dödsfall eller personskada som orsakats av vår underlåtenhet eller försumlighet;

  (ii)              bedrägeri eller missvisande information;

  (iii)             varje överträdelse mot villkoren enligt avsnitt 12 i lagen om varuförsäljning 1893 (med tillägg av avsnitt 10 i lagen om försäljning och leverans av varor och tjänster 1980) (titel och utan inverkan från annan part);

  (iv)            varje överträdelse av villkoren enligt avsnitt 13 till 15 i lagen om varuförsäljning 1893 (varje sådant avsnitt som tillägg till avsnitt 10 i lagen om försäljning och leverans av varor och tjänster 1980) (beskrivning, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamål och prover);

  (v)             defekta Produkter enligt lagen om defekta produkter 1991 och EU-direktiv (Ansvar för defekta produkter) 2000.

  9.2       Vi levererar endast Produkterna för användning i hemmet och privat. Du samtycker till att inte använda produkten för något som helst kommersiellt ändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, verksamhetsavbrott, goodwill-förlust eller förlust av affärsmöjligheter.

  9.3       Vi har juridiskt ansvar för att leverera Produkter som överensstämmer med detta Avtal. Du har lagliga rättigheter, utöver de som anges i dessa Villkor, när det gäller Produkter som är felaktiga eller felaktigt beskrivna.

  9.4       Enligt punkt 9.1, om vi inte lyckas uppfylla dessa Villkor, ska vi hållas ansvariga för förlust eller skada som drabbar dig och som är en förutsebar effekt av vårt brott mot dessa Villkor eller vår försumlighet. Förlust eller skada är förutsebar om det är en uppenbar konsekvens av våra överträdelser eller om det förutsågs av dig och oss vid tidpunkten för ingående av detta Avtal.

  10        DIN RÄTT ATT UPPHÄVA, ÅTERSÄNDA OCH ERHÅLLA ÅTERBETALNING

  10.1    Du har laglig rätt att upphäva detta Avtal när som helst från datum för Orderbekräftelse (det datum då vi via e-post bekräftar vårt accepterande av din beställning), vilket är då Avtalet ingås. Senaste dag för upphävande av Avtalet är:

  (i)               14 dagar efter det datum då du mottagit Produkten; eller

  (ii)              14 dagar efter det datum då du mottar den sista delleveransen av Produkten, om en beställning har levererats i delleveranser på olika dagar;

  Detta betyder att om du ångrar dig eller beslutar att du av någon annan orsak inte vill ta emot eller behålla en Produkt vid någon tidpunkt under den aktuella perioden enligt beskrivning ovan, kan du meddela oss om ditt beslut att upphäva Avtalet och erhålla återbetalning.

  10.2    Om du vill upphäva Avtalet, behöver du endast informera oss om det. Det enklaste sättet att göra det är att fylla i formuläret för upphävande på vår webbplats. Om du använder den metoden kommer vi att via e-post bekräfta att vi har mottagit ditt upphävande. Alternativt kan du informera oss med ett meddelande i form av det bifogade formuläret som Plan A till detta Försäljningsvillkor och posta det till oss på adressen 3rd Floor, 2 Georges Quay, Cork, Irland, eller med e-post till customerservice@otterproducts.com [och följa vår returpolicy som visas här]. Ange uppgifter om din beställning (inkludera för att undvika osäkerhet kring ditt beställningsnummer och returkoden (om tillämpligt)) för att underlätta hanteringen. Om du skickar meddelande om upphävande via e-post, fax eller brev till oss, kommer upphävandet att träda i kraft från och med det datum då meddelandet skickas.

  10.3    Om du upphäver ditt avtal kommer vi att:

  (i)       återbetala det pris du har betalat för Produkterna exklusive leveranskostnader som orsakats av oss (och utan varje avräkning som vi enligt lag varit skyldiga att göra för att kompensera det minskade värdet av Produkterna då detta avräknade värde har orsakats genom din hantering av Produkterna på ett sätt utöver vad som är nödvändigt för att fastställa deras slag, egenskaper och funktion);

  Vi kommer att verkställa alla återbetalningar till dig inom följande tidsramar:

  (i)               om du har mottagit Produkten inom 14 dagar efter det datum då vi mottog den återsända Produkten från dig; eller

  (ii)              om du inte har mottagit Produkten, inom 14 dagar efter att du informerat oss om beslutet att upphäva avtalet.

  10.4    Om du har returnerat Produkterna till oss på grund av att de är defekta eller felaktigt beskrivna, kommer vi att återbetala priset för Produkterna tillsammans med alla tillämpliga leveransavgifter och rimliga kostnader som uppstår för din retur av Produkterna till oss. Vi utför återbetalning på det betalkort som du använde för att utföra den ursprungliga betalningen.

  10.5    Om en Produkt har levererats till dig före det att du har beslutat att upphäva beställningen:

  (i)       Måste du återsända den till oss inom 14 dagar från den dag då du meddelat oss att du avser att upphäva Avtalet. [ANGE UPPGIFTER OM RETURPROCESS T.EX. VIA EN POSTRETURSEDEL. DETTA KAN REDAN FRAMGÅ AV DIN RETURPOLICY];

  (ii)      utan att Produkten är defekt eller felaktigt beskriven (se punkt 10.4), då du kommer att vara ansvarig för kostnaden för retursändningen av Produkterna till oss.

  10.6    Vi har rätt att avbryta Avtalet omedelbart genom skriftligt meddelande om:

  (i)       [Du underlåter att iaktta eller utföra någon av dina skyldigheter under Avtalet; eller]

  (ii)      Du betalar för sent eller inte alls det belopp som du är skyldig oss.

  11        HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

  11.1       Vi kommer inte att kunna hållas ansvariga för någon utebliven prestation eller fördröjning av våra skyldigheter under ett Avtal om det beror på händelse utanför vår kontroll. En händelse utanför vår kontroll definieras i punkt 11.2 nedan.

  11.2       En "händelse utanför vår kontroll" betyder en handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll inklusive men inte begränsat till force majeure, myndighetsåtgärder, krig eller nationellt undantagstillstånd, terrorism, upplopp, upplopp, skadegörelse, efterlevnad av lag eller myndighetsföreläggande, bestämmelse, reglering eller anvisning, olycka, haveri i anläggning eller maskiner, brand, snö, explosion, översvämning, storm, epidemi, lock-out, strejk, medarbetardispyter eller annan branschaktion av tredje part, fel i offentligt eller privat telekommunikationsnät eller brister i transportnät, eller andra liknande händelser.

  11.3       Om en händelse utanför vår kontroll äger rum och som påverkar genomförandet av våra skyldigheter under ett Avtal:

  (i) Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt och meddela dig; och

  (ii) Våra skyldigheter under ett Avtal kommer att upphöra och tiden för fullgörandet av våra skyldigheter kommer att förlängas för varaktigheten av händelsen utanför vår kontroll. Om händelser utanför vår kontroll påverkar vår leverans av produkter till dig kommer vi när händelsen övergår att sätta ett nytt leveransdatum.

  11.4       Du kan upphäva ett Avtal som påverkats av en händelse utanför vår kontroll och som har pågått i mer än 30 dagar. För att upphäva, kontakta oss. Om du väljer att upphäva, måste du skicka tillbaka (på vår bekostnad) alla aktuella Produkter som du redan har mottagit och vi kommer att återbetala priset som du har betalat inklusive leveransavgifter.

  12        ALLMÄNT

  12.1    Du godkänner uttryckligen och samtycker till att du genom att ingå Avtalet, inte utnyttjar något uppdragstagande, löfte, försäkrande, yttrande, representation garanti eller förståelse annat än vad som uttryckligen framgår i Avtalet.

  12.2    Om någon av Avtalets bestämmelser eller något av dess Villkor hålls ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa av någon domstol i kompetent jurisdiktion, skall sådan bestämmelse avskiljas och återstoden av bestämmelserna häri skall fortsätta gälla som om Avtalet verkställs med det ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara bestämmelsen borttagen.

  12.3    Varje vår rätt eller gottgörelse under Avtalet är inte prejudicerande för andra rättigheter eller gottgörelser som tillhör oss, både enligt och utanför Avtalet.

  12.4    Misslyckanden eller förseningar av vårt verkställande eller delvisa verkställande av våra rättigheter eller gottgörelser under Avtalet får inte tolkas som en avsägelse av vår rätt under Avtalet och får inte hindra oss att senare hävda sådana rättigheter eller gottgörelser.

  12.5    Varje meddelande eller annan kommunikation som ges under dessa Villkor skall ske skriftligen [och skall delges genom leverans på förbetald registrerad leverans eller e-post till vår registrerade adress och din adress, som angiven i Avtalet, eller sådan annan adress som skall meddelas av varje part till den andra från tid till annan

  .

  12.6    Vi kan införa ändringar i Försäljningsvillkoren från tid till annan. Varje gång du beställer produkter av oss gäller de Försäljningsvillkor som är i kraft vid ordertillfället i Avtalet mellan dig och oss.

  12.7    Du har inte rätt att tilldela, överföra eller på annat sätt avyttra Avtalet eller någon del av det till annan part utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vi kan tilldela eller överföra hela eller delar av våra skyldigheter under Avtalet till annan person eller företag.

  12.8    Formation, existens, utformning, utförande, giltighet och alla aspekter av Avtalet skall regleras av och uttolkas enligt lag i Republiken Irland och både du och vi ansluter oss till den Irländska domstolars exklusiva jurisdiktion.

  PLAN A

Sekretesspolicy

  Sekretesspolicyn för OtterBox webbplats utför en del av dessa användarvillkor och införlivas häri genom denna hänvisning. Genom att acceptera dessa användarvillkor godkänner du att sådan information samlas in och används som beskrivs i sekretesspolicyn. Klicka för att läsa Sekretesspolicy.

Policy För Immaterialrätt

  OtterBox policy för immaterialrätt som styr användningen av OtterBox upphovsrätt, varumärken och patent, inklusive innehållet på webbplatserna, utgör del av dessa användarvillkor och införlivas häri genom denna hänvisning. I den utsträckning immaterialrättspolicyn hänvisar till vårt dotterbolag Otter Products, LLC, gäller alla sådana villkor även för dessa användarvillkor för din relation till OtterBox.

  Genom att acceptera dessa användarvillkor godkänner du att du är bunden av mmaterialrättspolicy


  Läs mer om OtterBoxs immateriella egendom.

Information, Nyheter Och Pressmeddelanden

  Webbplatserna kan innehålla information, nyheter och/eller pressmeddelanden om oss. Allt material på dessa webbplatser kan när som helst vara inaktuellt och vi har ingen skyldighet att uppdatera någon sådan information, några nyheter eller pressmeddelanden. Om du litar på den information som finns på webbplatserna sker det på din egen risk.

  Åtkomst till våra webbplatser godkänns på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den tjänst och det innehåll vi tillhandahåller på våra webbplatser utan föregående meddelande. Webbplatserna kan då och då vara tillfälligt otillgängliga för underhåll eller av andra skäl. Vi tar inget ansvar för något utelämnande, avbrott, fel, dröjsmål, raderande eller fel på driften av webbplatserna. Vi är inte ansvariga för några tekniska fel eller andra problem på några nätverk, servrar, tjänster eller på någon utrustning till följd av eller i samband med ditt bruk av webbplatserna.

Länkar Till Webbplatser Som Tillhör Tredje Part

  Webbplatserna kan innehålla länkar till webbplatser som publiceras av andra innehållsleverantörer. På din begäran kan webbplatserna även ansluta till sociala nätverkswebbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Dessa andra webbplatser kontrolleras inte av oss och du är medveten om och samtycker till att vi inte är ansvariga för korrektheten, insamlingen och användningen av din information, efterlevnad av upphovsrätten, lagenlighet, lämplighet eller någon annan aspekt av sådana webbplatser eller det innehåll som visas på eller via dem. Sådana länkar indikerar inte att vi godkänner några sådana webbplatser eller det innehåll som visas på eller via dem eller något samröre med dess operatörer, och vi frånsäger oss allt ansvar i fråga om sådana länkade webbplatser, inklusive men inte begränsat till din åtkomst till och/eller användning av dessa.

Personlig Information Som Du Tillhandahåller Till Oss

  När du tillhandahåller information om dig själv till oss samtycker du till att: (a) tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv, och (b) upprätthålla och tidsenligt uppdatera sådan information för att hålla den korrekt, aktuell och fullständig. Om du tillhandahåller någon sådan information som är falsk, felaktig eller ofullständig eller vi har skälig grund att misstänka att sådan information är falsk, felaktig eller ofullständig har vi rätt att avstänga de konton du har i samband med din användning av webbplatserna och allt aktuellt eller framtida bruk av webbplatserna eller någon del därav.

  Innehåll Som Användare Tillhandahåller På Webbplatserna

  Du förstår att all information, alla uppgifter och annat material som du eller andra användare tillhandahåller i samband med webbplatserna eller på annat sätt kommunicerar till oss, inklusive men inte begränsat till produktrecensioner, är den personens ansvar som tillhandahöll sådant innehåll. Detta innebär att du, och inte vi, är ansvarig för allt innehåll som du tillhandahåller genom att överföra, publicera, skicka via e-post eller på annat sätt gör tillgänglig i samband med webbplatserna. Vi kontrollerar inte innehåll som användare publicerar och därmed garanterar vi inte riktigheten, integriteten eller kvaliteten på sådant innehåll. Vi övervakar inte innehåll som användare tillhandahåller och du förstår att du genom att använda dessa webbplatser kan komma i kontakt med innehåll som användare tillhandahåller som är stötande, oanständigt och anstötligt. Vi kommer under inga omständigheter att vara ansvariga för något innehåll som användare tillhandahåller, inklusive men inte begränsat till några fel eller utelämnande av innehåll som användare tillhandahåller, eller för någon förlust eller skada av något slag som inträffar till följd av publiceringen eller användandet av sådant innehåll som användare publicerar, skickar via e-post, överför eller på annat sätt gör tillgängligt på våra webbplatser.

  Genom att skicka något innehåll till OtterBox samtycker du till och garanterar att:

  • alla ”moraliska rättigheter” som du har för sådant innehåll har avsagts frivilligt från din sida;
  • allt innehåll som du publicerar är korrekt, inte bryter mot dessa användarvillkor och inte skadar någon person eller enhet; and
  • du är minst 16 år gammal.

  Allt användarinnehåll som du tillhandahåller kan användas av OtterBox efter eget gottfinnande. OtterBox förbehåller sig rätten att ändra, förtäta, ta bort eller vägra att publicera användarinnehåll på webbplatserna efter eget gottfinnande. Inget av det användarinnehåll du tillhandahåller innebär någon skyldighet för OtterBox, dess agenter, dess dotterbolag, partners eller tredje parts tjänsteleverantörer och deras respektive chefer, tjänstemän och anställda.

  Ditt Uppträdande

  Du samtycker till att följa alla lagar, regler och bestämmelser som gäller för användningen av webbplatserna. Dessutom samtycker du till att inte:

  1. överföra, publicera, e-posta eller på annat sätt göra användarinnehåll tillgängligt som du vet är falskt, felaktigt eller vilseledande;
  2. överföra, publicera, e-posta eller på annat sätt göra användarinnehåll tillgängligt som bryter mot någon lag, författning, föreskrift eller förordning (inklusive men inte begränsat till sådana som gäller exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, anti-diskriminering eller falsk marknadsföring);
  3. överföra, publicera, e-posta eller på annat sätt göra användarinnehåll tillgängligt som är, eller skäligen kan anses vara, skadligt, hotande, smädligt, trakasserande, kränkande, nedsättande, vulgärt, obscent, inkräktande på annans privatliv, hatiskt eller som på grund av härkomst, etnicitet eller på annat sätt är anstötligt för eller skadar minoriteter;
  4. förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierande information för att dölja ursprunget av användarinnehåll som överförs i samband med webbplatserna;
  5. överföra, publicera, e-posta eller på annat sätt göra användarinnehåll som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt någon lag eller under avtals- eller förvaltningsrelationer (till exempel insiderinformation, patentskyddad eller konfidentiell information du har fått som del av din anställning eller under ett sekretessavtal);
  6. överföra, publicera, e-posta eller på annat sätt göra användarinformation som innebär ett brott mot patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt, publiceringsrätt eller annan ägande rätt för någon part;
  7. överföra, publicera, e-posta eller på annat sätt göra någon oombedd eller obehörig reklam, promotionmaterial, ”skräppost,” ”spam,” ”kedjebrev,” ”pyramidspel” eller någon annan form av värvning;
  8. överföra, publicera, e-posta eller på annat sätt göra användarinnehåll tillgängligt som du har kompenserats för eller beviljats av någon tredje part;
  9. överföra, publicera, e-posta eller på annat sätt göra användarinnehåll tillgängligt som innehåller någon information som hänvisar till andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer;
  10. överföra, publicera, e-posta eller på annat sätt göra något material tillgängligt som innehåller programvirus eller annan datakod, filer eller program som har utformats för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekomutrustning;
  11. installera någon programvara, några filer eller någon kod som inte har godkänts av användaren av en dator eller enhet eller som tar kontroll över hela eller någon del av den process som utförs av en dator eller enhet utan att ha fått ett godkännande från användaren av datorn eller enheten;
  12. störa driften av webbplatserna eller servernätverken som är anslutna till webbplatserna eller bryta mot några av kraven, procedurerna, policyerna eller bestämmelserna för de nätverk som är anslutna till webbplatsernam;
  13. försöka få obehörig åtkomst till webbplatserna och/eller några tjänster, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till;
  14. försöka få något material eller någon information via några medel som avsiktligt gjorts otillgängliga för dig via webbplatserna;
  15. samla in eller lagra information om andra användare av webbplatserna.

  Ditt Godkännande Av Begränsad Licens

  Genom att överföra, publicera, e-posta eller på annat sätt göra användarinnehåll tillgängligt ger du oss och våra dotterbolag en ständig, oåterkallelig, royaltyfri, icke exklusiv, global, överförbar rätt och licens att använda, reproducera, visa, utföra, anpassa, ändra, i dess helhet ta bort, publicera, översätta, skapa bearbetningar av, eller sprida (eller ha spridit) sådan användarinformation och/eller införliva sådan användarinformation i någon form, något medium eller via någon teknik över världen utan att kompensera dig, i enlighet med vår sekretesspolicy. Du intygar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till allt sådant användarinnehåll, och att vår publicering och vårt bruk av ditt användarinnehåll inte inskränker eller bryter mot någon tredje parts rättigheter.

  Registrering Och Lösenord

  Webbplatserna kan godkänna eller kräva att du registrerar eller hämtar lösenord innan du får åtkomst till vissa produkter eller tjänster som är tillgängliga via webbplatserna. Du intygar och samtycker till att du är ansvarig för att hålla din registreringsinformation och ditt lösenord hemliga samt för all användning av din registreringsinformation, ditt konto och/eller ditt användarnamn/lösenord.

Köp

  Om du vill köpa några produkter eller tjänster som görs tillgängliga via webbplatserna kan du ombes att tillhandahålla viss information i samband med ett sådant köp, inklusive men inte begränsat till, ditt kreditkortsnummer eller nummer till andra betalningskonton, din faktureringsadress och din leveransinformation. Genom att utföra ett köp samtycker du till och garanterar att du är (a) arton (18) år gammal eller äldre och (b) har juridisk rätt att använda de betalningsmetoder som du har valt. Genom att tillhandahålla sådan information samtycker du till att sådan information används i enlighet med vår sekretesspolicy, inklusive men inte begränsat till, att tillhandahålla sådan information till tredje part i syfte att genomföra en beställning och bearbeta en betalning. Du förstår och samtycker också till att OtterBox använder Ogone Limited, en betalningsbehandlare från tredje part, för att behandla dina kreditkortsbetalningar för vår räkning, och där du tillhandahåller betalningsinformation i samband med ett köp samtycker du till att OtterBox inte är ansvariga för säkerheten av sådan information när den hanteras av betalningsbehandlaren från tredje part.

  Garantifriskrivning

  WEBBPLATSERNA OCH ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION, PROGRAMVARA, ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS PÅ WEBBPLATSERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” FÖR DITT BRUK. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS WEBBPLATSERNA OCH ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION, PROGRAMVARA, ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM INGÅR PÅ ELLER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSERNA UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, ANTINGEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ÖVERTRÄDELSER. VI OCH VÅRA DOTTERBOLAG GARANTERAR INTE ATT MATERIALET, INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR PÅ ELLER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSERNA ÄR RIKTIGA, PÅLITLIGA ELLER KORREKTA, ATT WEBBPLATSERNA KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA VID EN VISS TIDPUNKT ELLER PLATS, ATT NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL KOMMER ATT ÅTGÄRDAS, ELLER ATT WEBBPLATSERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DU ANVÄNDER WEBBPLATSERNA PÅ EGEN RISK. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER ATT VISSA GARANTIER UNDANTAS KAN DESSA UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLA DIG.

Ansvarsbegränsning

  Webbplatserna och dess innehåll tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier för dess fullständighet eller riktighet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag frånsäger vi oss härmed: (a) alla förhållanden, garantier och andra villkor som i annat fall kan vara underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller kapitalrätt; (b) något ansvar för några direkta eller indirekta eller oavsiktliga förluster eller skador som inträffar för någon användare i samband med webbplatserna eller i samband med användningen, oförmåga att använda, eller följder av användningen av webbplatserna, några webbplatser som är länkade till dem, och allt material som publiceras på dem, inklusive: förlust av inkomst eller förtjänst; förlust av verksamhet; förlust av vinst eller kontrakt; förlust av förväntade besparingar; förlust av data; förlust av goodwill; bortslösad hanterings- eller kontorstid; och om det orsakas av en förseelse (inklusive försumlighet), ett kontraktsbrott eller annat, även förutsägbart, såvida denna paragraf inte förhindrar krav till följd av förlust eller skador på din egendom eller andra anspråk för direkt ekonomiskt förlust som inte undantas av någon av de kategorier som har angivits ovan.

  Detta påverkar inte: vårt ansvar för dödsfall eller personskador till följd från vår försumlighet; vår skyldighet vid bedrägliga oriktiga framställningar eller oriktiga framställningar i fråga om en väsentlig sak; eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

  Skadeersättning

  Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss, våra samarbetspartners, dotterbolag, samriskbolag, tjänsteleverantörer från tredje part och våra respektive anställda, konsulter, agenter, tjänstemän och chefer ej ansvariga för alla anspråk om skadestånd, krav och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som uppstår till följd av eller i samband med något användarinnehåll du publicerar, överför eller gör tillgängligt via webbplatserna, ditt brott mot dessa användarvillkor, ditt missbruk av webbplatserna eller dina brott mot någon tredje parts rättigheter.

  Lagval Och Jurisdiktion

  Dessa användarvillkor ska styras av lagarna i republiken Irland utan hänsyn till lagkonflikter mellan olika jurisdiktioner. Varje dispyt i fråga om tolkningen eller effekten av dessa användarvillkor och/eller din användning av webbplatserna måste lösas i domstol i republiken Irland. Du samtycker till den personliga jurisdiktionen, ämnets jurisdiktion och platsen för dessa domstolar. Eftersom vissa jurisdiktioner inte godkänner lagval och jurisdiktion kanske dessa krav inte gäller inte.

  Skälig Lättnad

  Du bekräftar att något brott mot dessa användarvillkor kommer att leda till irreparabel skada för vilken skadestånd inte skulle kunna vara en lämplig lösning och därför ska vi, utöver våra rättigheter och rättsmedel som i övrigt är tillgängliga enligt lag, ha rätt att omedelbart uppsöka skälig lättnad, inklusive förelägganden, enligt vad som är lämpligt. Om du söker skälig ersättning ska vi inte hindras från att söka åtgärder i domstol, och vi är heller inte skyldiga att välja åtgärder.

  Advokatarvoden

  Förutom övrig ersättning ska den vinnande parten i alla åtgärder till följd av dessa användarvillkor ha rätt till ersättning för advokatarvoden och kostnader.

  Avskiljbarhet

  Om några delar av dessa användarvillkor är ogenomförbara eller ogiltiga under någon tillämplig lag eller anses som detta enligt ett tillämpligt domstolsbeslut kommer sådan ogenomförbarhet eller ogiltighet inte att göra dessa användarvillkor ogenomförbara eller ogiltiga i sin helhet, och sådana delar kommer att ändras och tolkas så att de på bästa sätt kan uppnå målen i en sådan ogenomförbar eller ogiltig del med begränsningen från tillämplig lag eller tillämpligt domstolsbeslut.

  Meddelanden

  Du samtycker till att den mesta kommunikationen vi kommer att ha med dig kommer att vara elektronisk, inklusive publicering av information på webbplatserna och genom att skicka dig e-postmeddelanden, och sådan elektronisk kommunikation kommer att vara skriftlig. Vi kan meddela dig via din post- och e-postadress. Du kan meddela oss i skrift via den adress som anges ovan. Meddelandet anses ha mottagits och hanterats två arbetsdagar efter att ett brev har skickats.

  Överlåtelse

  Dessa användarvillkor är bindande för dig och oss och för våra respektive efterträdare och övertagare. Vi kan överföra, överlåta, debitera, lägga ut på underleverantörer och på annat sätt frånsäga oss alla rättigheter eller skyldigheter som uppstår inom ramen för dessa användarvillkor till en medlem av vår koncern när som helst utan ditt samtycke. Du kan inte överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter.

  Force Majeure

  Vi kommer inte hållas ansvariga för eventuell underlåtenhet att fullgöra, eller försening i fullgörandet, av någon av våra skyldigheter enligt dessa användarvillkor, som orsakas av händelser utanför vår kontroll, inklusive (utan begränsning): brand, storm, översvämning, fackliga stridsåtgärder eller transportstörningar, som påverkar oss eller någon tredje part som vi kan använda för att uppfylla våra åtaganden enligt dessa användarvillkor. Vårt verkställande anses vara uppskjutet under den tid som en sådan händelse fortgår och vi kommer att ha en tidsförlängning för verkställande under hela denna period.

  Avsägelse

  Alla undantag från oss om en överträdelse av någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som eller anses vara en avsägelse från något annat brott mot sådana bestämmelser eller överträdelser mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor. Alla avsägelser måste ske i skrift. Underlåtenhet från vår sida att kräva strikt följsamhet för något av villkoren i dessa användarvillkor vid ett eller flera tillfällen ska inte betraktas som en avsägelse eller beröva oss rätten att kräva strikt följsamhet för det villkoret eller något annat villkor i dessa användarvillkor.

  Uppsägelse

  Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande avsluta eller i del eller i sin helhet blockera din åtkomst till våra webbplatser, med eller utan meddelande, av någon eller ingen anledning, inklusive men utan begränsning ditt brott mot dessa användarvillkor.

Kontakta Oss

  Om du har några frågor om dessa användarvillkor kan du kontakta oss på legalemea@otterproducts.com. Vår postadress är dessutom Floor 3, 2 Georges Quay, Cork, Ireland.

  Dessa användarvillkor uppdaterades senast 2014-01-11.